Купить ноутбук Sony

Всего моделей: 696

Купить ноутбук Sony
 • 13.1 "
 • Core i7 640M
 • DDR3
 • SSD
SonySonyVAIO VPC-Z13V9RНоутбуки
195700195700RUR
 • 13.1 "
 • Core i7 640M
 • DDR3
 • SSD
SonySonyVAIO VPC-Z13X9RНоутбуки
222480222480RUR
 • 13.1 "
 • Core i5 2410M
 • DDR3
 • SSD
SonySonyVAIO VPC-Z21X9RНоутбуки
169800169800RUR


 • 11.6 "
 • Core i5 3317U
 • DDR3L
 • SSD
SonySonyVAIO Duo 11 SVD1121Q2RНоутбуки
9450094500RUR
 • 13.3 "
 • Core i5 4200U
 • SSD
SonySonyVAIO Duo 13 SVD1321M2RНоутбуки
201600201600RUR
 • 13.3 "
 • Core i3 4005U
 • DDR3L
 • SSD
SonySonyVAIO Fit A SVF13N2J2RНоутбуки
9660096600RUR


 • 15.5 "
 • Core i7 4500U
 • DDR3L
 • HDD+SSD Cache
SonySonyVAIO Fit A SVF15N2Z2RНоутбуки
171500171500RUR
 • 15.5 "
 • Core i3 3217U
 • DDR3L
 • HDD
SonySonyVAIO Fit E SVF1521A4RНоутбуки
3499934999RUR
 • 15.5 "
 • Pentium 987
 • DDR3
 • HDD
SonySonyVAIO Fit E SVF1521E1RНоутбуки
2530025300RUR


 • 15.5 "
 • Pentium 2117U
 • DDR3L
 • HDD
SonySonyVAIO Fit E SVF1521F1RНоутбуки
3230032300RUR
 • 15.5 "
 • Core i3 3217U
 • HDD
SonySonyVAIO Fit E SVF1521L1RНоутбуки
5999959999RUR
 • 15.5 "
 • Core i3 3217U
 • DDR3L
 • HDD
SonySonyVAIO Fit E SVF1521Q1RНоутбуки
4099040990RUR


 • 15.5 "
 • Core i5 4200U
 • DDR3L
 • HDD
SonySonyVAIO Fit E SVF1532P1RНоутбуки
6499064990RUR
 • 13.3 "
 • Core i5 4200U
 • SSD
SonySonyVAIO Pro SVP1321L1RНоутбуки
135100135100RUR
 • 13.3 "
 • Core i5 4200U
 • DDR3
 • SSD
SonySonyVAIO Pro SVP1321M1RНоутбуки
135100135100RUR


 • 13.3 "
 • Core i5 4200U
 • DDR3L
 • SSD
SonySonyVAIO Pro SVP1322M1RНоутбуки
135100135100RUR
 • 13.3 "
 • Core i5 4200U
 • DDR3L
 • SSD
SonySonyVAIO Pro SVP1322M9RНоутбуки
152950152950RUR
 • 13.3 "
 • Core i5 4200U
 • DDR3
 • SSD
SonySonyVAIO Pro SVP1322R4RНоутбуки
140000140000RUR


 • 15.5 "
 • Core i5 2450M
 • DDR3
 • HDD
SonySonyVAIO SVE1511V1RНоутбуки
7200072000RUR
 • 15.5 "
 • Core i5 2450M
 • DDR3
 • HDD
SonySonyVAIO SVE1511X1RНоутбуки
6993069930RUR
 • 15.5 "
 • Pentium B980
 • DDR3
 • HDD
SonySonyVAIO SVE1512G1RНоутбуки
4340043400RUR


 • 15.5 "
 • Core i5 3230M
 • DDR3
 • HDD
SonySonyVAIO SVE1513U1RНоутбуки
6393663936RUR
 • 17.3 "
 • Core i3 3120M
 • HDD
SonySonyVAIO SVE1713M1RНоутбуки
7994079940RUR
 • 15.5 "
 • Core i5 3210M
 • DDR3L
 • HDD
SonySonyVAIO SVS1512U1RНоутбуки
6410064100RUR


 • 15.5 "
 • Core i5 3210M
 • DDR3L
 • HDD
SonySonyVAIO SVS1512V1RНоутбуки
122400122400RUR
 • 15.5 "
 • Core i7 3632QM
 • DDR3L
 • HDD
SonySonyVAIO SVS1512X1RНоутбуки
149100149100RUR
 • 15.5 "
 • Core i7 3632QM
 • DDR3L
 • HDD
SonySonyVAIO SVS1513V9RНоутбуки
187200187200RUR


 • 15.5 "
 • Core i7 3632QM
 • DDR3L
 • HDD
SonySonyVAIO SVS1513X9RНоутбуки
124600124600RUR
 • 13.3 "
 • Core i3 3217U
 • DDR3L
 • HDD+SSD Cache
SonySonyVAIO SVT1312M1RНоутбуки
4199041990RUR
 • 13.3 "
 • Core i5 3317U
 • DDR3L
 • HDD+SSD Cache
SonySonyVAIO SVT1312V1RНоутбуки
6840068400RUR